Beleidsverklaring

Het beleid van EnviSense wordt gekenmerkt door speerpunten als respect, waardering, gezondheid, welzijn, veiligheid, beveiliging en kwaliteit. EnviSense zal haar medewerkers op een zo optimaal mogelijke manier bewust maken van de geldende regels op het gebied van kwaliteit, veiligheid, beveiliging en gezondheid, waarbij milieuaspecten niet uit het oog zullen worden verloren. Ter uitvoering hiervan heeft EnviSense de volgende beleidsregels opgesteld:

  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers, zodanig dat onze opdrachtgevers een positief gevoel ervaren als direct gevolg van de kwaliteit van producten en dienstverlening van EnviSense;
  • EnviSense neemt alle wettelijke regels op het gebied van veiligheid, beveiliging, gezondheid, welzijn, milieu en sociale wetgeving in acht;
  • Door inventarisatie van werkomgeving en werkomstandigheden tracht EnviSense een zo goed mogelijke inschatting te maken van mogelijke risico’s teneinde de veiligheid op de werkplek te optimaliseren en persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen;
  • Veiligheid, beveiliging, gezondheid, welzijn en milieu tracht EnviSense te allen tijde bespreekbaar te houden middels open communicatie;
  • EnviSense hecht veel waarde aan periodieke evaluatie van de kwaliteit van haar dienstverlening met zowel haar opdrachtgevers als haar medewerkers;
  • EnviSense blijft continu streven naar verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu door en voor onze medewerkers;
  • EnviSense heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 standaard.

De directie van EnviSense zal erop toezien dat bovenstaande strikt wordt nageleefd. EnviSense biedt haar medewerkers de mogelijkheid haar visie op het gebied van veiligheid, beveiliging, gezondheid, welzijn en milieu in te brengen. EnviSense werkt daar waar mogelijk aan de verbetering van processen.

Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede samenwerking en een voortdurende inzet en betrokkenheid van ons allemaal. Hierbij vervult de directie en het management een voorbeeldfunctie.

Dit beleid zal nader worden toegelicht en verwerkt in de procedures en heeft betrekking op alle activiteiten van alle medewerkers van EnviSense. De beleidsverklaring zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Directie EnviSense

Sebas van Vugt

Datum: 01-11-2020